Algemene Voorwaarden

Artikel 1: (Definities)

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Advocatenkantoor Van den Born: de advocaat of advocaten, daaronder mede begrepen de juridisch medewerkers werkzaam en handelend onder de naam Advocatenkantoor Van den Born.

b. Het kantoor: Advocatenkantoor Van den Born, alsmede de administratieve medewerkers die op het kantoor werkzaam zijn.

c. Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan Advocatenkantoor Van den Born tot het verrichten van diensten.

d. Opdracht: het resultaat dat het kantoor voor cliënt moeten nastreven.

e. Overeenkomst: de door Advocatenkantoor Van den Born aanvaarde opdracht van cliënt.

f. Voorschotten: elke vergoeding van te specificeren kosten zoals griffierecht, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, procureurs- en deurwaarderskosten etc., alsmede elke vergoeding van niet te specificeren kantoorkosten zoals porti, telefoon, telefax, kopieerkosten e.d.

g. Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor Van den Born: de stichting, als bedoeld in de Boekhoudverordening van de Nederlandse Orde van Advocaten van 1998, ter ondersteuning van het kantoor en ter beheer van voor anderen door het kantoor ontvangen gelden.

h. Klacht: elke negatieve reactie van een cliënt ten aanzien van een medewerker of een ander contactpersoon over de uitvoering van een opdracht, de naleving van een overeenkomst, of de dienstverlening door Advocatenkantoor Van den Born in de ruimste zin.

i. Geschil: een klacht over de oplossing waarvan advies werd uitgebracht, maar waarvan het advies niet wordt, of niet kan worden, nagekomen.

j. VAKAR:vereniging van advocaten die zelfstandig kantoor houden in het Arrondissement Rotterdam.

 

Artikel 2: (Toepasselijkheid van deze voorwaarden)

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Advocatenkantoor Van den Born en een cliënt, voorzover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken.

 

Artikel 3: (Uitvoering van de overeenkomst)

1. Een overeenkomst komt tot stand door acceptatie van de opdracht tijdens bespreking met cliënt.

2. De uit de overeenkomst wederzijds voortvloeiende verplichtingen gelden vanaf de schriftelijke bevestiging door Advocatenkantoor Van den Born aan cliënt.

3. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, bepaalt Advocatenkantoor Van den Born welke advocaat, procureur of medewerker de opdracht uitvoert.

4. Indien dat, naar het oordeel van Advocatenkantoor Van den Born, in het belang is van een goede nakoming van de overeenkomst, heeft Advocatenkantoor Van den Born het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Advocatenkantoor Van den Born aangeeft, of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan het kantoor worden verstrekt.

6. Indien de in het vorige lid bedoelde en voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan het kantoor zijn verstrekt, heeft Advocatenkantoor Van den Born het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan cliënt in rekening te brengen.

7. De overeenkomst houdt een inspanningsverbintenis voor Advocatenkantoor Van den Born in en geen resultaatsverbintenis. Een overeenkomst wordt door of vanwege het kantoor naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van het kantoor mag worden verwacht uitgevoerd.

 

Artikel 4: (Intellectuele eigendomsrechten)

Het is cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens Advocatenkantoor Van den Born geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

 

Artikel 5: (Declaratie)

1. Op grond van de overeenkomst is cliënt honorarium aan het kantoor, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting, verschuldigd.

2. Het verschuldigde honorarium wordt bekend gemaakt aan de hand van het over de betreffende periode geldende basisuurtarief van Advocatenkantoor Van den Born. Het geldende basisuurtarief wordt bij de acceptatie van de opdracht schriftelijk bevestigd.

3. Het honorarium met betrekking tot verrichte werkzaamheden zal, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, in beginsel tussentijds in rekening worden gebracht.

4. Voor overeenkomsten die worden aangegaan op basis van het wettelijk systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand geldt het bij dit artikel bepaalde met betrekking tot de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingbeslissing voor rekening van de cliënt komen, alsmede met betrekking tot het griffierecht en de te maken en gemaakte kosten.

 

Artikel 6: (Betaling)

1. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door middel van een wettig betaalmiddel ten kantore van Advocatenkantoor Van den Born, dan wel door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het op de declaratienota aangegeven rekeningnummer.

2. Betalingen dienen plaats te vinden zonder korting of verrekening.

3. Na verstrijken van de betalingstermijn van veertien dagen is cliënt van rechtswege in verzuim. Cliënt is, vanaf het moment van in verzuim treden, over het opeisbare bedrag de wettelijke rente, vermeerderd met 1,5%, verschuldigd.

4. Advocatenkantoor Van den Born heeft te allen tijde het recht van cliënt een voorschotbetaling te verlangen, tot zekerheid van het met betrekking tot de overeenkomst verschuldigde honorarium en de te maken dan wel gemaakte kosten, dan wel tot het verlangen van zekerheid in andere vorm in het bijzonder in de vorm van te vestigen zekerheidsrechten op aan cliënt toebehorende goederen.

5. Met door cliënt gedane betalingen worden op de eerste plaats alle nog aan het kantoor verschuldigde renten en kosten verrekend, vervolgens de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt cliënt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surséance van betaling van cliënt zijn de verplichtingen van de cliënt onmiddellijk en volledig opeisbaar.

 

Artikel 7: (Betalingsachterstand of verzuim)

1. Indien storting van een verlangd voorschot, dan wel verlening van zekerheid, achterwege blijft is al hetgeen cliënt aan het kantoor uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar. Een ontvangen voorschotbetaling wordt verrekend met de einddeclaratie van de opdracht.

2. Indien cliënt in verzuim is één of meer van zijn verplichtingen jegens het kantoor na te komen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van cliënt. In ieder geval is cliënt in dat geval 15% aan incassokosten verschuldigd. Indien Advocatenkantoor Van den Born aantoont hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. Cliënt is jegens het kantoor bovendien de daadwerkelijk door Advocatenkantoor Van den Born gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd, zelfs indien deze kosten de ter zake geldende proceskostenveroordeling mocht overschrijden.

4. Advocatenkantoor Van den Born zal, indien een declaratie niet tijdig door cliënt wordt voldaan en onverminderd het bepaalde bij het eerste lid van dit artikel, alle werkzaamheden voor cliënt, daaronder tevens begrepen de werkzaamheden voor andere opdrachten van cliënt dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft, opschorten.

5. Advocatenkantoor Van den Born heeft het recht alle stukken, ook die met betrekking tot een overeenkomst waarop de onbetaalde declaratie geen betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling heeft plaats gevonden.

6. Advocatenkantoor Van den Born heeft voorts het recht betaling te verlangen in een andere vorm dan genoemd in het eerste lid van het vorige artikel.

 

Artikel 8: (Reclame)

1. Reclames met betrekking tot een declaratie dienen, op straffe van nietigheid, schriftelijk en binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden.

2. Reclames over nakoming van een overeenkomst dienen, op straffe van verval, binnen dertig dagen na ontdekking van het gebrek dan wel uiterlijk dertig dagen na voltooiing van de desbetreffende opdracht, schriftelijk te geschieden.

 

Artikel 9: (Derdengelden)

1. Gelden die het kantoor ten behoeve van cliënt ontvangt worden gestort op rekening van de Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor Van den Born. Over deze gelden wordt ten behoeve van de clienten rente vergoed mits deze gelden 8 ( acht ) dagen hebben uitgestaan.

2. Aan cliënt toekomende gelden, worden binnen 14 dagen  overgemaakt op een door cliënt aan te geven bankrekening.

 

Artikel 10: (Aansprakelijkheid)

1. Het kantoor is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2. Het kantoor is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van werkzaamheden voor de cliënt voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van cliënt om tot tijdige betaling van de declaraties van het kantoor over te gaan.

3. Advocatenkantoor Van den Born is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte werkzaamheden.

4. Overigens is de aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Van den Born, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de in het betreffende geval door de verzekeraar gedane uitkering. Advocatenkantoor Van den Born is tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd voor tenminste de bedragen als voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten.

5. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Van den Born beperkt tot maximaal het over de laatste zes maanden door cliënt verschuldigde honorarium.

 

Artikel 11: (Archivering)

Het gedurende de uitvoering van een opdracht gevormde dossier zal door het kantoor tenminste gedurende 7 jaar, na het eindigen van de bemoeienissen met de zaak, worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.

 

Artikel 12: (Geschillenbeslechting)

Advocatenkantoor Van den Born is lid van de VAKAR. De VAKAR heeft een klachtenregeling vastgesteld. De klacht dient binnen 3 maanden, na het moment waarop de cliënt kennis neemt of redelijkerwijs kan nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding geeft, bij Advocatenkantoor Van den Born te worden ingediend. Cliënt ontvangt na indiening van de klacht een exemplaar van de klachtenregeling.

 

Artikel 13: (Toepasselijk recht)

Op elke overeenkomst tussen Advocatenkantoor Van den Born en cliënt is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 14: (Wijziging van de voorwaarden)

1. Advocatenkantoor Van den Born is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.

2. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

3. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de cliënt in werking zodra de wijziging is medegedeeld.